Sweden

All reputable massage therapists in Sweden are certified by Branschrådet Svensk Massage,
which is done by both theoretical and practical central-tests.

This is why Branschrådet Svensk Massage certifies massage terapeuts.

With a national certifying test, Branschrådet Svensk Massage achieves 3 things:

  •  For the students safety, the education quality is guaranteed.
  •  For the patients protection, there’s a common and central education for all the reputable massage therapists.
  •  For the massage-sector itself and it’s future, there’s a focus on working together to improve the development, the expertise and quality.

An intense work to gather the Swedish massage-industry for the future has been going on since 1995.

Alternative medicine and manual treatment has grown stronger. Studies has shown that 80 percent of the Stockholm citizens rather goes to a naprapath than a doctor when they’re experiencing back pain.
We see the same trent among many other alternative medicin professions. Even the traditional health care sees these trends. Autumn 1999 SPRI (Development of Healthcare Institut), arranged an alternative medicin theme day with debates and lectures.

Our multicultural society creates a breeding ground for a less stiff and conservative thinking on all levels.

In our world one of the foundations our collaboration and our membership in the European Union and therefore adjusting to other european countries thoughts and ideas. We’ve had our quackery legislation comparable to rarely anything existing anywhere else.
In Europe there’s different approches to alternative medicin, some countries are more open to it and have already adopted it in to their systems while others have an opposite approach and given monopoly on treatments to doctors while other terapeuts only gets to treat symtoms.

The first of Januari 1999 the legislation of quackery was eliminated and replaced with ”Patientsäkerhetslagen” (Patient Safety Law). For non-licensed personal the law only applies to it’s exceptions, so called quackery, with almost the same meaning as before.

Branschrådet Svensk Massage was formed in December 1998. The two active and operating profession associations was gathered in Linköping and laid the foundation for the collaboration. Before this forming meeting a couple of school and unions had been in on the preparing conversations and meetings but decided for different reasons not to join the collaboration.

Branschrådet Svensk Massage main task is to within the framework for the voluntarily collaboration quality assure the education and it’s seriousity. We do this by offer all students attending at our membership schools, to go through the national certification exam. That way every school gets a measurement of the study results for each class that’s gone through the massage-education. This gives each school the most important base for it’s quality assurance.

Result of the theoretical exam, the practical exams various parts and suitability assessment that the person responsible for the education does together with the applying massage therapists own commitments regarding ethics and responsibility is the ground for Branschrådet Svensk Massage certifying the massage therapists professional competence.

This is Branschrådet Svensk Massage quality assurance of massage therapists, an massage therapists certified by Branschrådet Svensk Massage.

 

 

Alla seriösa massörer i Sverige är certifierade av Branschrådet Svensk Massage vilket sker genom teoretiska och praktiska centralprov.

Därför certifierar Branschrådet Svensk Massage massörer

 Med ett nationellt certifieringsprov uppnår Branschrådet Svensk Massage tre huvudsyften:

  • För elevernas trygghet kvalitetssäkras de seriösa massörutbildningarna.
  • För patienternas trygghet skapas en gemensam utbildningsbas för de seriösa massörerna.
  • För branschens framtida utveckling fokuseras samverkan på kvalitet och fortsatt kompetenshöjning.

 

Sedan 1995 har ett intensivt arbete pågått för att samla den svenska massagebranschen i en gemensam satsning för framtiden.

Alternativ medicin och manuell behandling har vuxit sig allt starkare. Undersökningar visar att 80 procent av stockholmarna hellre går till naprapat än till läkare vid ryggproblem. Samma trend ser vi bland många andra alternativmedicinska yrken. Även den traditionella vården ser trenderna. Hösten 1999 anordnade SPRI (Hälso- och sjukvårdens utvecklingsinstitut), en alternativmedicinsk temadag med debatter och föreläsningar.

Vårt mångkulturella samhälle skapar också en grogrund för ett mindre stelt och konservativt tänkande på alla nivåer.

I vår omvärld är en av grundstenarna i samarbetet vårt medlemskap i EU och därmed en anpassning till andra europeiska länders tankar och idéer. Vi har haft vår kvacksalverilag vars motsvarighet knappast finns någon annan stans. I övriga Europa finns olika synsätt på arbete med alternativmedicin. Vissa länder är mer öppna och har redan infört den i sina system medan andra valt det motsatta och gett monopol på botande till läkaren medan övriga terapeuter endast får lindra besvär.

Den första januari 1999 avskaffades kvacksalverilagen och ersattes av ”Patientsäkerhetslagen”. För icke legitimerad personal gäller lagen bara under sina undantag, så kallad kvacksalveri, med i stort sätt samma ordalydelse som tidigare.

Branschrådet Svensk Massage bildades i december 1998. De två då verksamma yrkesförbunden och de största skolorna samlades i Linköping och skapade grunden för samarbetet. Innan detta bildandemöte hade ytterligare några skolor och förbund varit med under förberedande samtal och möten men valde av olika skäl att slutligen att ställa sig utanför samarbetet.

Branschrådet Svensk Massage huvuduppgift är att inom ramen för det frivilliga samarbetet kvalitetssäkra seriös utbildning. Det gör vi genom att erbjuda alla elever vid medlemsskolorna att genomgå det nationella certifieringsprovet. På så sätt får varje skola en mätning av utbildningsresultaten för varje klass som genomgått massörutbildningen. Detta ger varje skola det viktigaste underlaget för sin kvalitetssäkring.

Branschrådets Svensk Massage certifieringsprov visar samtidigt hur varje elev klarat att uppfylla de gemensamma kunskapskraven. Branschrådet Svensk Massage kan därmed garantera att vår bransch tillförs nya välutbildade massörer.

Resultaten av det teoretiska provet, det praktiska provets olika delar samt av de lämplighetsbedömningar som den utbildningsansvarige skolledaren gör utgör tillsammans med den ansökande massörens egna åtaganden avseende etik och ansvar grunden för den av Branschrådet Svensk Massage certifierade massörens yrkeskompetens.

Detta är Branschrådets Svensk Massage kvalitetssäkring av massörer, det vill säga: av Branschrådet Svensk Massage certifierad massör.

Top